Um - Alatka sa kojom treba biti izuzetno pažljiv.

Um - Alatka sa kojom treba biti izuzetno pažljiv.

Sigurno jedna od najvećih nedoumica i zabluda u duhovnosti vezana je za sam Um. Duboko u tradiciji postoji ukorenjeno mišljenje da je Um stecište zla, da je nepotreban, da ga treba odbaciti i da nam je Um dat samo zato da bi se tehnički snalazili i funkcionisali. Treba biti realan i razumeti da je ovo bilo potpuno objektivno stanoviste za tadašnje uslove kada je čovecanstvo egzistiralo na nižem nivou svesti nego danas ali koje se odražava i uvažava i dan danas kod osoba koji su na počeku svog duhovnog razvoja.
Potrebno je puno tog da bi se stekli uslovi da se razvoj svesnosti podigne na sam mentalni nivo a sam Um koristi kao osnovni instrument za razvoj svesti. Treba biti svestan da je razvoj svesnosti prirodno vezan za razbijanje raznoraznih zabluda a značaj Uma je jedna od najsnaznijih. Prirodno da nećete pronaći potporu za takav svoj razvoj u duhovnoj tradiciji, jer po pravilu ona i ne daje pravu duhovnu slobodu. Duhovno tradicionalno mišljenje je slično nezvaničnom stavu savremene medicine koja bi radije da vas leči i prodaje svoje usluge nego da vas izleči. Tako je i sa ukorenjenim tradicionalnim stavovima u tradicionalnom shvatanju rada na sebi i duhovnosti koji bi radije da nas navedu na pokornost i na stav da mi i ne treba da koristimo naš um. Njima je u prilogu da oni misle umesto umesto nas i da nam indirektno ugrade svoj um.

Postoje mnoge terije o značaju i ulozi Uma ali u nekim stvarima  bi ipak trebalo izvesti globalno isti zaključak. Na putu iz nesvesnosti do svesnosti ka razumevanju u osnovi Uma postoje  razvojne faze a koje su često dugotrajan proces i shodno tome prihvatiti da danas trenutno nemamo potpunu i adekvatnu sistematsku tehniku za celovito i potpuno obrazovanje Uma. Ne samo da nema sistematskog razvoja nego je u praksi evidentno i sistematko sabotiranje njegovog razvoja. Razvoj bi se trebao vršiti spontano i individualno u malim koracima a takvi ljudi se po pravilu sakupljaju u celine oko onih delova koji su navodno shvatili ili imaju pogresno tumačenje u svakom slučaju  čine jednoumlje. Ako usvojimo ovakvo posmatranje biće nam mnogo lakša komunikacija sa ljudima i lakše možemo razumeti eventualne teškoće u komunikaciji.

Prvu faza je čovečanstvo prošlo i to je faza kada naizgled skoro da nema Uma. To je faza u kojoj žive neke životinje. Nema Uma ali je moguće biti svestan odredjenih uzroka i posledice. Životinje znaju direktno bez Uma i pamte odredjene životne situacije, odredjene posledice svog ponašanja i pokušavaju da ih ponavljaju reakcije kroz svoje navike. One životinje koje to rade spretnije su u carstvu životinja na višoj hijerarhiskoj lestvici.

Druga faza je kada se pojavljuje svesnost a je to početna faza i Um je ne formiran kržljav i nema sposobnost da povezuje činjenice na pravi način. To je faza koja datira od ko zna kada. Priča o Edenskom vrtu O Adamu i Evi je simbolična priča koja pokazuje pojavljivanje Uma i nastanak svesnosti. To je faza u kojoj nastaju osnovne religije sveta. Ljudima je mnogo bliži osećaj, nemo znanje, znanje bez reči ali su postali svesni a pod uticajem Uma koji je takav kakav i mora da bude u početnoj fazi. Takav Um unosi mnogo više nečistoća u svest nego što ima stvarne koristi od njega i zato se sva tradicionalna duhovnost tako i odnosi prema Umu kao nečemu nepotrebnom, kao kolevci zla... Ta stara tradicionalna duhovnost se trudila da razvija razne tehnike za negiranje Uma to su tehnike za pročišćenje. Ogromna broj ljudi živi u drugoj fazi Uma Ustvari ova faza je dominatna u ovom trenutku u svetu.

Treća faza u razvoju Uma je onda kada Um preuzme ulogu vlasti nad ličnošću. Um sa svojom sposobnošću analize uzroka i posledice pronalazi način za tehnički bolji ugodniji život pojavljuje je se sve više "slobodnog vremena" Um se razvija sve više i više ali se njegov razvoj odvija na materijalnom nivou i tehničkom segmetu življenja.  Prirodno razvija se kroz ono čega   je ličnost najviše svesna a to su materijalno objektivne pojavne stvari. Um pravi prosperitet i uspesno se razvija u tehničko materijalno aspektu ali taj razvoj praktično ne pridonisi kompletnoj sreći i pravom razvoju ličnost. Predstavnici druge faze često ovakvo stanje  i fazu razvoja Uma treće faze koriste kao argumet za svoju tezu protiv postojanja Uma Govore: Um nam je dat da bi lakše snalazli i tehnički živeli u ovom materijalnom svetu.  Da bi shvatili ovu razvojnu fazu i sam razvoj  potrebno je ovo pažljivo razmotriti i  pravilnorazumeti.

Jedan dobar deo danasnje populacije je opsednut tehničkim razvojem i moći koja je nastala usled blagostanja koja je nastalo u trećoj fazi razvoja Uma. Kada kažem dobar deo mislim na sve one koji Um pokušavaju da koriste i usmeravaju njegove mogućnosti za sticanje sve obimnijih materijalnih bogatstava. Mali deo populacije praktično i uspeva jer  njihov Um poznaje zakonitosti zasto je Um vezan za materijalni nivo egzistencije. Taj deo ljudi je elita ljudi koji manipulise svetom  kreira bez većih problema stvarnost i dogadjaje  ljudi koja je u vecini u drugoj fazi razvoja uma a populaciji čiji je um u trećoj fazi razvoja pokušava da oblikuje način razmišljana sa tezama O kontroli Uma i slično...

Četvrta faza počinje kada ličnost shvati da je Um samo osnovna alatka za razvoj svesti. Um se uzdiže iznad materije i shvata da je materijalna pojavnost samo posledica. Tako postoje dominantan ali ne i isključivo dominantan. Učenik počinje da operativno koristi i stariji deo čovekove ličnosti "nemo znanje" znanje bez reči. Pokušava da shvati, objasni  i dogadjaje koji su posledice načina razmišljanja. Preispituje svo do tada naučeno znanje. Kada to uspe onda je Um celovit i zaokruzen. Um ne poznaje samo uzrok i posledicu on razume i sve ostalo izmedju tog.


I ako je dosta ljudi naizgled u ovoj fazi nije tako u praksi jer večina takve populacije pokušava da manipulise Umom kako bi materijalizovala stvari po sopstvenom nahodjenju. Tek poneki pojedinci su u ovoj fazi. Ovo je faza kada pojedinci razmišljaju "svojom glavom". Ovakvi pojedinci skoro nikada nisu dobrodošli nigde jer oni ne robuju starim tradicionalnim vrednostima i moralnim vrednostima. Ovo je faza kada Um preispituje i odbacuje sve zablude kada podiže nivo razumevanja dublje nego što je poznavanje uzroka i posledice.
Kada ličnost dopušta da obrazovanje i upotpunjenje Uma biva vodjeno Nemim znanjem i potvrdjeno u dogadjaima koji su posledica Tek tada je to Čist Um.


Razvoj Uma je ujedno i razvoj individue pa samim tim i čovečanstva. Kada je "Čist Um" oformljen tek tada je moguće saznati pravi razlog i svrhu kako ličnog postojanja tako i ulogu i značaj pojave ljudske populacije...

Нема коментара:

Постави коментар

Svaka dobronamerna kritika je dobrodosla!